වාර්තා චිත්‍රපට


බැද්දට මල් වරුසා

ඇඟළුම් කර්මාන්තය ගමට ගෙන යාම

1992

පුදියවානම් පුදිය භූමි

වව්නියාවේ සිවිල් පරිපාලනය යලි පිහිටුවීම

1992

පමා නොවී එමි අකුරට

පාසැල් නිල ඇදුම් නොමිලේ ලබා දීම

1993

පිය සටහන්

වයඹ සංවර්ධනය

1993

රන් හිරු රැස්

ඌව සංවර්ධනය

1993

වන්නියලැත්තෝ

වැදි ජනයාගේ වත්මන් තත්වය.

1994