අර්ධ වෘතාන්තමය ඒකාංගික ටෙලි නාට්‍ය


පංචායුධ

සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදලේ සේවා

1995

උන් හිටි තැන්

නාය යෑම් පිළිබඳව

1998

ඔබට මතකද

1980 දශකයේ භීෂණ යුගය

1999

හැඬූ කදුළු මුහුදට එක් වුනාදෝ

පුද්ගල අතුරුදහන් වීම්

1999

මඟ හොඳට තිබේ නම්

වෘත්තීය පුහුණු වැඩ පිළිවෙල

2001