ප්‍රසාංගික ටෙලි නාට්‍ය


පාවාඩ

1994

අන්දරේ

1994

තහංචි

1995

දෙවෙනි කැමැත්ත

1996

සඳ කිඳුරු

1998

වෙස්ගත්තෝ

1999

මඟුල් සක්වල

2000

මහ ගෙදර

2000

තුන් අවුරුද්ද

2000

මාරකය

2000

සභාවෙන් අවසරයි

2002

විසි එක්වන හෝරාව

2002

අද අද එයි මරු

2002

අබුද්දස්ස කාලෙට

2004

ගල් පිලිමය සහ බොල් පිලිමය

2005

නිම් වළල්ල

2008

සිහිනයකි ඔබ

2008

මේ වසන්ත කාලයයි

2010
2011

නිල් අහස

2011

සිටු මැදුර

2012
2013

අහස් ගව්ව

2012

අම්මාවරුනේ

2013

ඇම්ඩන්

2013

පාරාවළලු

2014

රතු අහස

2015

මොණර කඩදාසි

2015

යකඩ කහවනු

2016

මතු සම්බන්දයි

2016
2017

T-20

2016
2017

ආගන්තුකයා

2019

සකුණ පියාපත්

2021

සන්තෝෂ්වාහිනී

රූපවාහිනී නාලිකාවන්හි සිදුවන හාස්‍යයෝත්පාදාත්මක සිදුවීම් පිළිබඳ නාට්‍යයක්

2022

කුංචනාද

ශ්‍රී ලංකාවේ අලි මිනිස් ගැටුම පිලිබඳ විමර්ශනාත්මක ටෙලි නාට්‍යක්

2023