වෘතාන්ත චිත්‍රපට


අරගලය

1994

ඉන්ද්‍රඛීලය

සම්භාව්‍ය පස්වන මණ්ඩලයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරිණි. 2000 ජනාධිපති සිනමා සම්මාන උළෙලේදී සම්මාන 5 ක් දිනා ගන්නා ලදී.

2000

තහනම් ගහ

සම්භාව්‍ය පස්වන මණ්ඩලයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරිණි.    

2002

යාත්‍රා

ප්‍රදර්ශනයට නියමිතයි. නේපාලයේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ රූගත කල චිත්‍රපටයක්.

2021