අර්ධ වෘතාන්ත චිත්‍රපට


කඳුකරයෙන් කතාවක්

වතුකරයේ ද්‍රවිඩ කම්කරුවන්ට ලාංකීය පුරවැසි භාවය ලබා දීම

1986

අත් වැල

ජනසවි භාරකාර අරමුදලේ සේවා

1992

සාර භූමි

ජනසවි භාරකාර අරමුදලේ සේවා

1993

මිනිස් කඳවුර

ජනවාර්ගික ගැටුමට දේශපාලන විසඳුමක අවශ්‍යතාවය

1998