ඒකාංගික ටෙලි නාට්‍ය


ඉර හඳ පායන ලෝකේ

1995

අග්නි මායිම

1996

ආටක නාටක

1997

ෆොරින් කයි කතා

1998

ජීවිත රෝදේ

1998
2001

රට යන ඇත්තෝ

1999

සමාධි

දෙස් විදෙස් සම්භාව්‍ය කෙටි කතා 26 ක් පාදක කර තැනූ ඒකාංගික ටෙලි නාට්‍ය මාලාවකි

2001

මාවතේ අපි

මාර්ග ආරක්ෂාව පිලිබඳ ඒකාංගික නාට්‍ය 16ක්

2003

සූරිය උදාවන තුරු

2005

පොරොන්දු දේශය

2005

විනිවිදිමි අඳුර

විශිෂ්ට සිංහල කෙටි කතා 26 ක් පාදක කර තැනූ ඒකාංගික ටෙලි නාට්‍ය මාලාවකි

2007